Hoe wij werken

Onze kracht: Wij nemen risico’s weg op het gebied van infectiepreventie

Wij zorgen dat klanten aan gestelde normen kunnen voldoen. Deze verplichte normen worden opgelegd door de overheid, medische beroepsverenigingen, brancheorganisaties of ziektekostenverzekeraars. Wij verrichten onze werkzaamheden op maat en binnen een vastgesteld budget. De opdrachtgever weet dus welke kosten komen kijken voor het oplossen van een probleem.
Wij hebben veel te maken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en kunnen daardoor adequaat anticiperen op thema’s en aandachtpunten van de IGZ. Voor de klant kunnen wij daardoor een belangrijk risico wegnemen.

Wij leveren bijzondere expertise, die uniek is en vaak noodzakelijk voor het slagen van een project. Hierbij kan gedacht worden aan luchtbeheersing, (ver-)bouw van operatiekamers en bouw van zorginstellingen. Wij managen uitbraaksituaties van infectieziekten en zorgen dat de juiste maatregelen genomen worden om een dergelijke uitbraak zo snel mogelijk en effectief te beëindigen. Wij fungeren als vraagbaak voor onze klanten, zodat altijd correct gereageerd kan worden op onverwachte en onduidelijk situaties op de werkvloer. Wij zijn betrokken bij innovaties, zoals nieuwe technologieën voor ontsmetting van patiënten ruimtes.

Onze klanten

Onze klanten zijn divers. Ziekenhuizen, privéklinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, tandheelkundige centra, huisartsen praktijken, thuiszorg en ook uit bedrijven de zorgindustrie kloppen bij ons aan.

Onze activiteiten

Wij leveren expertise op het gebied van infectiepreventie in de zorg, in de meest brede zin. Dit betreft basale infectiepreventie activiteiten, outbreakmanagement, surveillance van zorginfecties, opleidingsbegeleiding, beleidsontwikkeling, en onderwerpen die unieke expertise vragen, zoals luchtbehandeling in operatiekamers of participatie in nieuw-/verbouwprojecten van ziekenhuizen.