Hoe vraag ik een audit infectiepreventie aan?

Doel

Een audit infectiepreventie is bedoeld om de gang van zaken in de realiteit, op de werkvloer, te vergelijken met de gewenste gang van zaken. De gewenste gang van zaken is eenduidig beschreven in normkader en/of instellingsgebonden protocollen. Een audit is een goed instrument om effectieve veranderingen te initiëren en fouten te signaleren. Dit verbetert de kwaliteit, de cliëntveiligheid en mogelijk ook de kosteneffectiviteit. Het uitvoeren van audits infectiepreventie vindt routinematig plaats, volgens een jaarplanning. Ook kan een epidemie of een gesignaleerd knelpunt aanleiding zijn tot het initiëren van een audit.

Uitvoering

Essentie van de audit is dat het meekijken wordt uitgevoerd door een deskundige infectiepreventie, die is geregistreerd in het kwaliteitsregister van de VHIG. Alle deskundigen van Tensen & Nolte Infectiepreventie zijn opgenomen in dit kwaliteitsregister, bij onze offerte sturen wij onze bekwaamheidsverklaring mee.

Er wordt één dagdeel uitgetrokken om de audit uit te voeren op de werkvloer. Op deze wijze wordt een representatief beeld verkregen van de stand van zaken met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie. Met behulp van een checklist wordt de situatie gestandaardiseerd in kaart gebracht. Na de audit volgt een korte terugkoppeling aan de contactpersoon. Het opstellen van een rapportage wordt gedaan door de beoordelend deskundige infectiepreventie. In de rapportage wordt aangegeven in hoeverre wordt voldaan aan het vigerende normkader en infectiepreventie eisen pakket. Ook fotomateriaal van aangetroffen situaties is opgenomen in de rapportage.

Inhoud

Indien er in de kliniek behandelingen worden verricht, is jaarlijks een audit infectiepreventie noodzakelijk. Bij deze audit worden minimaal 2 verrichtingen geobserveerd en tenminste  de volgende onderwerpen beoordeeld:

 • Het infectiepreventiegedrag van medewerkers, waaronder aseptisch handelen, persoonlijke hygiëne en handen wassen
 • Is het niveau van de zorginstelling, behandelruimte of OK geschikt voor de uitgevoerde behandelingen
 • Indien van toepassing: luchtbeheerssysteem en -plan, onderhouds- en validatierapporten
 • Infectiepreventie beleid
 • Opslag steriele medische hulpmiddelen (SMH)
 • Omgang met gebruikt instrumentarium
 • Reiniging en sterilisatie.

Beoordeling

Wij classificeren de geconstateerde tekortkomingen als: Kritische tekortkoming, tekortkoming en advies. Bij deze classificatie van de tekortkomingen worden termijnen vermeld om de urgentie van aanpassing aan te geven. Kritische items worden altijd direct tijdens het uitvoeren van de audit benoemd.

Rolverdeling

Het is de bedoeling dat het auditproces ook werkelijk resulteert in het sturen op resultaat. Hiervoor is het noodzakelijk om volgens het kwaliteitssysteem van PDCA te werken.

Plan   het plannen van de audit, het bepalen van de gewenste output.

Do      het uitvoeren van de audit, het realiseren van de output.

Check het controleren; het vergelijken van de norm en de realiteit

Act     het bijsturen, het ingrijpen op gesignaleerde verschillen en knelpunten.

Door het blijven doorlopen van de PDCA-cyclus wordt verbetering op de werkvloer bereikt, hetgeen de primaire doelstelling van de afdeling infectiepreventie is. Tensen & Nolte Infectiepreventie levert ondersteuning op het gebied van infectiepreventie en draagt zorg voor de stappen P, D en C. Resultaat hiervan is concrete aanbevelingen, gebaseerd op geconstateerde knelpunten op de werkvloer.

De opdrachtgever/kliniek is verantwoordelijke voor de Act-fase en  draagt zorg voor het bijsturen en ingrijpen op de in de audit gesignaleerde tekortkomingen.

Normkader

Als normkader gebruiken wij de volgende wetgeving en professionele standaarden:

 • Veldnormen wetenschappelijke verenigingen
 • Richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie
 • Richtlijnen steriliseren en steriliteit
 • Aanbevelingen in rapporten van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ).

Mail voor de aanvraag naar: Klik hier.