Hoe vraag ik een audit infectiepreventie aan?

Doel van een audit infectiepreventie

Een audit infectiepreventie is bedoeld om de gang van zaken op de werkvloer, te vergelijken met de gewenste gang van zaken. De medewerkers op de werkvloer werken volgens een normkader en/of instellingsgebonden protocollen, omdat dit een leidraad is voor de geleverde zorg. Voor de kwaliteit van zorg, de clientveiligheid en zelfs de kosteneffectiviteit is een audit infectiepreventie een goed instrument. Omdat het de kwaliteit van zorg kan verhogen. Het uitvoeren van audits infectiepreventie vindt routinematig plaats, volgens een jaarplanning. Ook kan een epidemie of een gesignaleerd knelpunt aanleiding zijn tot het aanvragen van een audit. Omdat de knelpunten dan in de audit naar voren komen. Hierdoor kunt u dan de epidemie afhandelen. Wij begeleiden u om deze punten te verbeteren. Om op die manier uw zorg, zo mogelijk, nog verder te verbeteren.

Uitvoering audit infectiepreventie

De deskundige infectiepreventie die de audit infectiepreventie uitvoert, is geregistreerd in het kwaliteitsregister van de VHIG. Alle deskundigen van Tensen & Nolte Infectiepreventie zijn opgenomen in dit kwaliteitsregister. Bij onze offerte sturen wij onze bekwaamheidsverklaring mee. Omdat dit ook een eis is van verschillende instanties. Op deze webpagina zijn onze registratienummers te vinden. Zodat u er van verzekerd bent dat er een bekwame deskundige infectiepreventie bij u komt.

Ee audit duurt een dagdeel op de werkvloer. Hierdoor is een representatief beeld te verkrijgen van de stand van zaken met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie. Wij gebruiken een checklist om de situatie gestandaardiseerd in kaart te brengen. De deskundige infectiepreventie die op locatie is geweest schrijft een rapportage. Hierin rapporteren wij of er voldaan is aan het vigerende normkader en infectiepreventie eisen pakket. Waardoor u de kwaliteit van zorg in uw instelling kunt verhogen.

Inhoud

In klinieken waar behandelingen plaatsvinden is een jaarlijkse audit infectiepreventie noodzakelijk. Wij observeren minimaal 2 verrichtingen tijdens de audit. Omdat er tijdens deze verrichtingen kritische situatie kunnen voorkomen. Bij een verpleeg-, verzorgingshuis of revalidatiecentrum is een jaarlijkse audit infectiepreventie verplicht. Wij beoordelen tenminste de volgende onderwerpen:

 • Het infectiepreventiegedrag van medewerkers zoals aseptisch handelen, persoonlijke hygiëne en handen wassen;
 • Is het niveau van de zorginstelling, behandelruimte of OK geschikt voor de uitgevoerde behandelingen;
 • Bij aanwezigheid van een operatiekamer: luchtbeheerssysteem en -plan, onderhouds- en validatierapporten;
 • Infectiepreventie beleid;
 • Opslag steriele medische hulpmiddelen (SMH);
 • Omgang met gebruikt instrumentarium;
 • Reiniging en sterilisatie.

Beoordeling

De tekortkomingen worden beschreven in de volgende niveaus: Kritische tekortkoming, tekortkoming en advies. Bij deze classificatie van de tekortkomingen zijn termijnen vermeld om op de manier de urgentie van de aanpassing aan te geven.

Rolverdeling

De PDCA cyclus is perfect om de verbeteringen door te voeren.

Plan   het plannen van de audit, het bepalen van de gewenste output.

Do      het uitvoeren van de audit, het realiseren van de output.

Check het controleren; het vergelijken van de norm en de realiteit

Act     het bijsturen, het ingrijpen op gesignaleerde verschillen en knelpunten.


De primaire doelstelling van een Deskundige Infectiepreventie is het blijven doorlopen van de PDCA-cyclus om te verbeteren op de werkvloer. Tensen & Nolte Infectiepreventie levert ondersteuning op het gebied van infectiepreventie en draagt zorg voor de stappen P, D en C. Resultaat hiervan is concrete aanbevelingen, gebaseerd op geconstateerde knelpunten op de werkvloer.

De opdrachtgever/kliniek is verantwoordelijke voor de Act-fase en  draagt daardoor zorg voor het bijsturen en ingrijpen op de in de audit gesignaleerde tekortkomingen.

Normkader

Wij gebruiken de volgende wetgeving en professionele standaarden, omdat dit de meest actuele normen zijn:

 • Veldnormen wetenschappelijke verenigingen
 • Richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie
 • Richtlijnen steriliseren en steriliteit
 • Aanbevelingen in rapporten van Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Vraag hier vrijblijvend informatie aan over de audit infectiepreventie